Den funktionsmedicinska modellen Den funktionsmedicinska modellen

Funktionsmedicin är viktigare än någonsin
Vår nuvarande viruspandemi visar med all tydlighet att osunda livsstilsvanor och biokemiska obalanser utgör riskfaktorer för allvarliga symtom. Framtidens sjukvård behöver fortsatt ha en robust akut beredskap, men viktigt är att kunskap och resurser läggs på prevention och behandling av kroniska sjukdomar.
Nu erbjuds även funktionsmedicinska utbildningar för läkare.


Funktionsmedicin

Funktionsmedicinen ser kroppen som en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och system som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av vår kost, vår fysiska aktivitet, vår näringsstatus, vårt stresstillstånd, våra relationer, våra tankar och till viss del vår genetik.
Funktionsmedicin är en individ- och systemorienterad medicinmodell som stärker patienter och professionella att i samarbete och med gemensamt engagemang uppnå högsta möjliga hälsa genom att adressera underliggande orsaker till sjukdom.
Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad disciplin för att utvärdera, behandla och förebygga sjukdom samt befrämja hälsa genom att integrera och fokusera på den unika biokemiska aspekten av varje person.


Funktionsmedicin är viktigare än någonsin
Vår nuvarande viruspandemi visar med all tydlighet att osunda livsstilsvanor och biokemiska obalanser utgör riskfaktorer för allvarliga symtom. Framtidens sjukvård behöver fortsatt ha en robust akut beredskap, men viktigt är att kunskap och resurser läggs på prevention och behandling av kroniska sjukdomar.
 


En länk mellan skolmedicin och näringsmedicin

Begreppet Funktionsmedicin grundades 1990 av dr Jeffrey S. Bland, USA. Något år senare startade dr Bland tillsammans med dr David Jones Functional Medicine Institute, som nu har växt ut till ett globalt synsätt och en rörelse där mer än 100 000 läkare och terapeuter från 73 länder fått utbildning i dess läkande principer.

Dess synsätt inbegriper analyser, behandlingar och tillvägagångssätt från både traditionella medicinska system, som till exempel Ayurvedisk medicin, orientalisk medicin och folkmedicin från olika länder, tillsammans med den moderna ”västerländska” farmakologiskt fokuserade medicinen

Funktionsmedicinen är en utveckling ur den vanliga skolmedicinen och grundad på vetenskapliga principer och metoder som bättre kan möta upp behovet av modern sjuk- och friskvård i dag. Funktionsmedicinen är ett synsätt och inte en behandling. Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser en funktionsmedicinare till hela personen, vilket involverar samspel mellan personens historia, fysiska- och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost, livsstil, mental-, känslomässig-, och själslig hälsa och hur dessa kan påverka hälsan på lång sikt.


Funktionsmedicin innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen innan obalansen manifesterat sig i en sjukdom. Grundsynen är ett holistiskt synsätt där att varje patient är individuell, och små symtom bör inte ignoreras. Man mäter funktionsbrister och återställer biobalansen


Varje individ är biokemiskt unik

Funktionsmedicin grundar sig på att varje individ är biokemiskt unik. Att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att biokemiska samband är dynamiska respektive homeo-dynamiska. Olika funktioner utvärderas och behandlingen utformas för att optimera dessa. Det är fantastiskt att se hur funktionsmedicinen har utvecklats de senaste 20 åren och idag har man verkligen nått en viktig brytpunkt - ett paradigmskifte i USA.

Hälsa är ett tillstånd med friska fysiologiska funktioner.

Sjukdom är oftast en utveckling av försämrad psykologisk, kognitiv, känslomässig och fysisk funktion. Sjukdomsorsaken är en kombination av ärftliga, utlösande och förvärvade faktorer. Funktionsmedicin används främst för att på ett tidigt stadium identifiera störningar samt för att med hjälp av funktionsanalyser avslöja bristande funktioner i kroppen. Analyserna gör det möjligt att kartlägga biokemiska obalanser och funktionsstörningar hos organ och organsystem innan de manifesteras som sjukdom. Då funktionsmedicinen fokuserar sig på dysfunktion i celler och organ, är syftet med behandlingen att finna orsaken till nedsatta kroppsliga funktioner.

En framgångsrik behandlingsstrategi för att återställa kroppens funktion bygger på förändringar i livsstil och kostvanor samt intag av näringstillskott, biologiska medel och vid behov, läkemedel.
 

Vad är Funktionsmedicin?

 • Funktionsmedicin är en förebyggande, helhetssyn och individuell inställning till hälso- och sjukvård, som syftar till att stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik; varje organ är ett holistiskt system. 
 • Funktionell medicin är personlig medicin som behandlar förebyggande och primärt bakomliggande orsaker istället för symptomen för allvarliga kroniska sjukdomar.

Funktionsmedicin är vetenskapligt grundad på vård som är förankrad i följande principer:

 • Biokemisk individualitet beskriver betydelsen av individuella variationer i metabolisk funktion som härrör från genetiska och miljömässiga skillnader mellan individer
 • Patientcentrerad medicin förespråkar ”person vård” snarare än ”sjukdom vård, ”efter Sir William Osler förmaning att ”Det är viktigare att veta vad för klient som har symtom än att veta vad sjukdom klient
 • Dynamisk balans av interna och externa faktorer.
 • Webbliknande sammankopplingar av fysiologiska faktorer – ett överflöd av forskning som nu stöder uppfattningen att den mänskliga kroppen fungerar som ett iscensatt nät av sammankopplade system, snarare än enskilda system som fungerar självständigt och utan påverkan på varandra. Till exempel, nu vet vi att immunologiska dysfunktioner kan främja hjärt-kärlsjukdom, att obalanserad kost kan orsaka hormonella störningar, och att miljöexponeringar kan påskynda neurologiska syndrom som Parkinsons sjukdom.
 • Hälsa som positiv vitalitet – inte bara frånvaro av sjukdom.

Funktionsmedicin är förankrad med en examination av de centrala kliniska obalanser som ligger bakom olika sjukdomstillstånd. Dessa obalanser uppstår genom miljöpåfrestningar såsom kost, näringsämnen (inklusive luft och vatten), motion och trauma som bearbetas av kropp, sinne och själ genom en unik uppsättning av genetiska förutsättningar, attityder och övertygelser. Dessa grundläggande fysiologiska processer omfattar kommunikation, både utanför och inne i cellen, bioenergetik, eller omvandling av mat till energi, replikering, reparation och underhåll av strukturell integritet, från cellulärnivå till hela kroppen, eliminering av avfall, skydd och försvar samt transport och cirkulation.

De centrala kliniska obalanser som leder till funktionsstörningar inom detta komplexa system är:

 • Hormonella och neurotransmittor obalanser
 • Oxidation-reduktion obalanser och mitochondropathy
 • Avgiftning och biotransformationala obalanser
 • Immunobalanser
 • Inflammatoriska obalanser
 • Digestive, absorberande och mikrobiologiska obalanser
 • Strukturella obalanser från cellulära membranets funktion till det muskuloskeletala systemet.

Obalanser som dessa är föregångare till tecken och symtom som vi upptäcker och etiketterar (diagnostisera) för sjukdom i organsystem. Bättre balans – i patientens påverkan av miljöpåfrestning och i kroppens grundläggande fysiologiska processer – är föregångaren till att återställa hälsa och det handlar om mycket mer än att behandla symptomen. Funktionsmedicin är dedikerad till att förbättra förvaltningen av komplexa, kroniska sjukdomar genom att ingripa på flera nivåer för att ta itu med grundläggande kliniska obalanser och återställa varje patients funktionalitet och hälsa.

Funktionsmedicin är inte en unikt och separat kunskap om kroppen. Den är grundad på vetenskapliga principer och information som är allmänt tillgänglig i medicin idag.

Funktionsmedicin kombinerar mycket detaljerade forskning från olika discipliner med kliniskt relevanta modeller av sjukdom, patogenes och effektiv klinisk hantering.

Funktionsmedicin betonar en definierbar och läraktig process med att integrera flera kunskapsbaser inom en pragmatisk intellektuell matris som fokuserar på funktionalitet, på många nivåer, snarare än en enstaka behandling för en enda diagnos. Funktionell medicin använder patientens berättelse som ett viktigt verktyg för att i diagnos, integrera olika tecken och symptom, tecken på kliniska obalanser i en övergripande strategi för att förbättra både patientens miljöpåverkan och hans eller hennes fysiologiska funktioner. Det är ett terapeutiskt arbetssätt, en disciplin, som tar upp behovet av att förändra arbetssättet inom primärvården.

Funktionsmedicin är den del av hälsovården som gör tidiga bedömningar för att utforma en behandlingsstrategi som förbättrar fysiologisk, känslomässig, kognitiv och fysisk funktion. Man använder funktionsanalyser för att visa hur kroppens biokemi och organsystem fungerar och upptäcka bristande funktion som oftast är orsaken till varför man inte mår bra.Därefter utformas behandlingen för att med näringstillskott, biologiska medel, kost, läkemedel och andra åtgärder återställa funktion och optimera hälsan.

 

http://functionalmedicine.org/about/whatisfm/

Så arbetar en näringsterapeut med funtionsmedicin
Inom funktionsmedicinen arbetar vi med att optimera varje individs hälsa genom att kartlägga via laboratorietester och individuellt behandla med kost, vitaminer, mineraler, örter, amino- och fettsyror, enzymer och andra naturliga substanser.

 • Funktionsmedicinen har en holistsk syn och tar därmed hänsyn till arv, miljö och livsstil.
 • Funktionsmedicinen arbetar processinriktat för att kartlägga orsaken till dina symtom och använder metoder som stimulerar kroppens självläkande förmåga genom att rensa ut slaggprodukter och bygga upp frisk vävnad och friska funktioner.
 • Funktionsmedicinen kan också kombineras med behandling från läkare och kroppsbehandlingar.
 • Funktionsmedicinen har en starkt vitaliserande verkan och kan motverka symtom som förknippas med åldrandet.

KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid. Handla i webshop och hämta i butik.

Klinik: Boka tid
 

Välkommen !

Dr Jeffrey Brand

Funktionsanalyser

Funktionsanalyser är ett komplement till den traditionella analysen av sjukdomsförändringar i kroppen. Analyserna gör det möjligt att upptäcka brister i de gastro-intestinala-, leveravgiftnings-, oxidativa-, immunologiska-, hormonella-, endokrina-, neurologiska-, och/eller neuromuskulära systemen innan de uppträder som en sjukdom.

En funktionsanalys avslöjar hur organ och organsystem fungerar, För att bedöma den funktionella kapaciteten krävs en mätmetod som visar det aktiva och reaktiva fysiologiska tillståndet. Funktionen mäts genom en utifrån tillförd stressfaktor som speglar kroppens förmåga att handskas med belastningen. Dessa analyser är till god hjälp för att kunna ge behandling som kan optimera hälsan.                       Läs mer

Balance Female Hormones to Reduce PMS
Här kan du beställa dina kosttillskott från Alpha-Plus
Här kan du beställa dina kosttillskott från Holistic