• Funktionsmedicin

Vad är funktionsmedicin?
Funktionsmedicin sätter patienten i centrum och tar alla aspekter och hela kroppen i beaktande snarare än en isolerad uppsättning symptom. Arbetssättet syftar till att hitta och åtgärda grundorsakerna till ohälsa och sjukdom  istället för att endast behandla symptom.
 

Funktionsmedicin möter verklighetens behov

Funktionsmedicin med sin betoning på hälsosamma livsstilsvanor möter den verklighet av sjukdomar och krämpor som vi har idag.

Funktionsmedicin – med din livsstil i fokus

Din livsstil kan omvandla hälsa till sjukdom, eller sjukdom till hälsa. Funktionsmedicin ser personens livsstil som grunden för en god hälsa, och att livsstilsförändringar utgör grunden för bättre hälsa. nktionsmedicin ser kroppen som en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och system som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av vår kost, vår fysiska aktivitet, vår näringsstatus, vårt stresstillstånd, våra relationer, våra tankar och till viss del vår genetik.
Det krävs en djup förståelse för varje patients unika genetik, biokemi och livsstilsfaktorer för att med den informationen kunna skapa en personanpassad behandlingsplan som leder till tillfrisknande.
Funktionsmedicin identifierar också hur och varför en kronisk sjukdom uppstår, och återställer hälsa genom att behandla varje individs bakomliggande orsaker till sin diagnos.
Enligt Myndigheten för vårdanalys rapport 2014:2.pdf beror cirka 80 % av samtliga kostnader i den svenska sjukvården på kroniska sjukdomar. Enligt studien Genetic Factors Are Not the Major Causes of Chronic Diseases.pdf från 2016 beror cirka 80 % av samtliga kroniska sjukdomar på livsstilsfaktorer, resten på genetiska faktorer. 80 % av 80 % är 64 %, det vill säga knappt 2/3-delar.

Alltså: med korrekt funktionsdiagnostik och effektiv livsstilsintervention som behandling kan vi i teorin spara 2/3-delar av samtliga sjukvårdskostnader. Det kommer alltid finnas människor som inte är beredda att förändra sina livsstilsvanor för att bli friska, men potentialen är likväl enorm på folkhälsonivå. 
Vanliga sjukdomar / syndrom som funktionsmedicin särskilt adresserar är:

 • Metabola sjukdomar
 • Övervikt
 • Autoimmuna sjukdomar
 • IBS och övriga mag-tarmpatologier
 • Inflammatoriska tillstånd
 • Fibromyalgi
 • Kronisk trötthet
 • Kognitiva nedsättningar
 • Hypo- och hypertyreos
 • Hudåkommor
 • Allergier
 • Astma
 • m. fl.

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom. Den konventionella vården fokuserar på att dämpa symtom, men inom funktionsmedicin söker man de verkliga orsakerna bakom sjukdomar och symtom. Många gånger är kroppens självläkningsförmåga stor när förutsättningar ges att normalisera kroppens biokemi.

Livsstilsförändringar är en effektiv behandlingsåtgärd vid kroniska sjukdomar
Funktionsmedicin använder flera behandlingsåtgärder. Ofta betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling. Man ser inom funktionsmedicinen kroppen som en helhet som en produkt av gener (genotyp) och miljö (fenotyp).
Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens fem grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom:

 • Kost och näring
 • Motion
 • Sömn
 • Stresshantering
 • Relationer
Källa: https://www.fmvu.se/

Trött? Utbränd? Värk? Deppig? IBS? Ont i magen? Magproblem? Genprofil?

Funktionsmedicinen är en utveckling ur den vanliga skolmedicinen och grundas på vetenskapliga principer och metoder.


Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser en funktions-medicinare till hela personen, vilket involverar samspel mellan personens historia, fysiska och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost, livsstil, mental, känslomässig och själslig hälsa och hur dessa kan påverka hälsan på lång sikt.
Funktionsmedicinen grundar sig bland annat på följande principer:

 • Varje människa är biokemiskt individuell, vilket bland annat beror på variationer i den metaboliska funktionen, genetiska och miljömässiga skillnader.
 • Funktionsmedicin stödjer, renar och läker kroppens funktioner (organ) snarare än att behandla en sjukdom.
 • Funktionsmedicin tar hänsyn till att det finns en dynamisk balans mellan inre och yttre faktorer. Inom funktionsmedicin förstår man att det finns sammankopplingar mellan olika fysiologiska faktorer. Hälsa innebär en positiv vitalitet, inte enbart frånvaro av sjukdom.
 • I funktionsmedicin ingår näringsterapi och fytoterapi

Näringsmedicin är det område vilken en näringsterapeut arbetar inom och näringsterapi är ett av verktygen som en näringsterapeut använder sig av. Terapeuten skräddarsyr varje behandling genom att kombinera olika näringsämnen ofta även örter (Fytoterapi), i syfte att stöda olika körtel- och organfunktioner eller hela system. I näringsterapin ingår även kostrådgivning och ofta även livsstilsrådgivning.
Näringsterapeuten kan arbeta med funktionsmedicinska analyser men även med hårmineralanalyser, blodanalyser m.m.

Varför behövs funktionsmedicinen och hur kan den komplettera vår sjukvård?
Vår sjukvård är mycket värdefull när det gäller att behandla akuta trauman och sjukdomar, där läkaren kan föreskriva läkemedel eller operation för ett omedelbart problem eller symptom. Men i de flesta fall tar den inte hänsyn till individens ökande exponering för gifter, livsstil, kostens påverkan på hälsan och andra viktiga orsaker till att kroniska sjukdomar och syndrom ökar.
De flesta läkare är inte tillräckligt utbildade i att fastställa de bakomliggande orsakerna till ohälsa och de saknar även ofta kunskap om hur man lägger upp en behandlingsplan med hjälp av stödjande näringsstillskott, läkande kost, fysisk aktivitet och livsstils-förändringar för att förebygga eller behandla dessa problem. Det finns ett stort gap i tiden mellan ny forskning och det sätt som läkaren arbetar på. Inom funktionsmedicinen kombinerar man forskning från olika discipliner och vidgar på så vis de kliniska verktygen. Bland annat använder man näringstillskott, enzymer och örter och man ger individuella råd gällande träning, avgiftning, läkande kost och stressreducering.
 
I Sverige är det framförallt näringsterapeuterna som arbetar med funktionsmedicin, då det funktionsmedicinska förhållningssättet ingår i vår utbildning och är grundplattan i vårt arbete.
Genom att kroppens olika funktioner får stöd kan många hälsoproblem förbättras eller upphöra. Genom åren har ett rikt utbud av högkvalitativa funktionsmedicinska analyser utvecklats där man analyserar olika körtel- och organfunktioner.
 
Exempel på funktionsmedicinska laboratorier är Genova Diagnostics, Labrix Clinical Services, Great Plains Laboratory och Metametrix Clinical Laboratory.
Man försöker hitta orsakerna till varför biokemiska obalanser har uppstått och man strävar efter att stödja kroppen till hälsa genom att försöka skapa en dynamisk jämvikt mellan kroppens olika system med hjälp av livsstilsförändringar, läkande kost, örter och näringstillskott.Det finns ett brett utbud av tester och analyser, många är världsledande.

DEN FUNKTIONSMEDICINSKA MODELLEN
Arbetsmodellen som används inom funktionsmedicin fungerar för såväl enskilt verksamma yrkesutövare och mindre kliniker, som på större medicinska vårdmottagningar.
Den som arbetar funktionsmedicinskt använder verktyg både från konventionell och integrativ vård. Modellen är avancerad och tydlig. Med ledning av den kan klinikern och den vårdsökande samverka för att förbättra klientens hälsa på lång sikt.

Varje enskild individ ägnas ordentligt med tid, för att kartlägga den helhet som påverkar de fysiologiska och biokemiska systemen i kroppen. Tillsammans utvärderar man sju
centrala biokemiska system som samspelar. Hälsohistorik, testresultat och undersökningar gås igenom noggrannt. Genom att inkludera livsstilsfaktorer baserade på klinisk forskning, samt genetik, toxinexponering, miljöfaktorer och inre faktorer i sin bedömning, kan de verkligt bakomliggande orsakerna till ohälsa definieras och behandlas.

Funktionsanalyser
Varje människa är unik  – även biokemiskt
Här
kan du läsa mer om några av de analyser som vi erbjuder i samarbete med några av de bästa laboratorierna i världen. När du hittat din analys kan du beställa den direkt i Qi-nikens webshop.
Är det någon av Nordic Labs analyser som du inte hittar i webshopen kontaktar du Qi-niken så ordnar vi det.
Behöver du rådgivning kan du beställa distansrådgivningstid i webshop.

KONTAKT:

Telefon: 073-6872150

e-mail: info@qi-niken.se

 

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Välkommen !

Alla borde ha en hälsocoach!

Cirka 85 procent av alla kroniska sjukdomar beror på vår livsstil och inom funktionsmedicin tar vi livsstilsfaktorer på allvar. Men att genomföra förändringar är svårt! Särskilt när det gäller vad du äter och hur du lever. Det här är anledningen till att hälsocoacher har en central roll inom funktionsmedicin.

Birgitha von Barth Birgitha von Barth

Här kan du beställa rådgivning om hälsoproblem, livsstil och funktionsmedicin

Birgitha är närings- och funktionsmedicinsk terapeut och hälsocoach. Genom att mixa kunskaper inom traditionell kinesisk medicin och funktions-medicin går det att hitta bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukdom. Funktionsmedicin går ut på att få balans på biokemin i kroppen, att hitta grundorsaken till besvären och arbeta utifrån att rena och avgifta kroppen och bygga upp den genom fokusera på det som är bra för hälsan.
Med frågor, tester och analyser söks efter orsaken till dina problem med t. ex. mage-tarm, hjärta-kärl, sköldkörteln, utmattning, vikt, autoimmunsjukdom, sömnsvårigheter etc.
Certifierad som funktionell medicinutövare.
Det var genom denna utbildning som jag lärde mig den andra sidan av sjukdomsekvationen dvs... hur man återställer balansen och läker ROT-orsaken till hälsoproblem och inte bara åtgärdar symtomen med läkemedel.

Du kan beställa din analys i webshop. Behöver du rådgivning beställer du distansrådgivning.