• Stresshantering


 


HÄLSOPROGRAM

Stresshantering


Stress är en del av livet
Det går att lära sig hantera och före-bygga onödig stress, minska stressens negativa inverkan på oss och istället må bättre.

 

Men de som behöver lära sig stress-hantering är ofta.........de som inte har ..... tid!


 


6 möten - 6 behandlingar - 12 veckor


*  MI /KBT

* SENSEI Resonans
* Massage alt. akupunktur
* Näringsterapi
* Rabatt på en hårmineralanalys

Alla människor upplever perioder av stress i livet, men när stressen och oron inte släpper taget är det dags att bli uppmärksam. Långvarig stress är nämligen en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige, och antalet ser inte ut att minska. För sju år sedan var drygt 6000 svenskar sjukskrivna på grund reaktion på svår stress och anpassningsstörningar. I februari 2017 visade statistik från Försäkringskassan att siffran uppgått till 36 552 sjukskrivna. Vanliga diagnoser är akut stressreaktion och utmattningssyndrom.

De som drabbas är ofta ambitiösa, prestationsinriktade personer som identifierar sig starkt med sin yrkesroll. När de känner av stressen i form av nedsatt förmåga anstränger de sig ännu mer och vad drar de ner på då? Återhämtningen! De hoppar över träningen och middagen med goda vännerna - alltså väljer helt fel. De gasar i uppförsbacken och kan dessutom bli rädda för att de inte känner igen sig själva och tror att de håller på att bli galna, säger Anna Voltaire, läkare och författare.


Detta händer i kroppen vid både fysisk och emotionell stress:
• Hjärnan skickar signaler till binjurebarken.
• Progesteron sänks.
• Adrenalin och kortisol höjs – ”stresshormoner”.
• Insulin, socker och fetthalten i blodet höjs och kan leda till diabetes och hjärt och           kärlsjukdommar om de inte förbrukas.
• Mängder av vitaminer, mineraler och viktiga näringsämnen förbrukas och kan leda till brister och sämre immunförsvar.
• Stress kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter, låg energi, fetma och stressrelaterad ohälsa mm.

Symptom på stress

Det finns många känslomässiga och fysiska åkommor som kan kopplas till stress t ex. depression, ångest, högt blodtryck, huvudvärk, yrsel, magproblem, nedsatt immunförsvar m.m.

Stress är svårt att definiera. Det som verkar stimulerande för en del kan orsaka stress hos andra. Vi reagerar också olika beroende på vilka referensramar vi har. Vissa rodnar, eller äter mer medan andra bleknar och kan inte äta alls. Stress kan också ha omfattande effekter på känslor, humör och beteende och påverka kroppens olika organsystem och vävnader.

Avslappning

Med hjälp av avslappning blir det lättare att hitta en inre balans. Det blir lättare att lyssna på kroppens signaler.

Det är bara du som har ansvar för din hälsa och som kan förändra ditt liv. Fortsätter du med dina gamla vanor så blir det ingen förändring. Hur kan du då ändra din situation? Under en förändringsprocess kan det vara bra att ta hjälp för att få råd och stöd och hjälp att hålla
motivationen vid liv.


Matsmältning och stress
Stress innebär att kroppen förbereder sig för flykt eller kamp och allt i kroppen förbereder sig för en enda sak; att rädda livhanken, just nu! Stress innefattar dock så mycket mer än att till exempel bli jagad av en björn i skogen. Det kan handla om kemisk stress från kemikalier, vacciner, läkemedel, tungmetallbelastning, buller, blodsockersvägningar, reaktioner från livsmedel och livsmedels-tillsatser, fysiska eller emotionella trauman, låg självkänsla (med påföljande ständigt stressande tankar som leder till negativa känslor), relationsrelaterad stress, tidsstress eller sjukdom.

Vid stress prioriterar inte kroppen matsmältningsfunktionen, vilket försämrar nedbrytningen av maten, minskar näringsupptaget och på sikt förändrar bakteriefloran och slemhinnan i tarmen. Långvarig stress stör på sikt även binjurefunktionen och stör balansen hos hjärnans transmittors-ubstanser, vilket ytterligare ökar risken för inflammationer och autoimmuna reaktioner.


Ett hälsoprogram kan vara ett stöd och en del av lösningen.

För dig som söker behandling för stress, utbrändhet och sömnsvårigheter passar Taktil stimulering bra. Taktil betyder beröring och är en beröringsform som skapar ett inre lugn, en djup avslappning och därigenom ett ökat välbefinnande.

Kvinnor som upplever mycket stress och oro i medelåldern löper ökad risk för demens och alzheimer.
Det visar nya rön från Sahlgrenska akademien.
– Ju mer man har av de här personlighetsdragen desto högre är risken för demenssjukdomar, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri.Det är första gången som man kunnat påvisa ett samband mellan stress i medelåldern hos kvinnor och demens i hög ålder.


Neuroticism är ett personlighetsdrag som innebär att man tänker mer negativt, lättare upplever händelser negativt, lättare oroar sig och får ångest.
– Personlighetsdraget leder lättare till att man blev stressad, säger han. Sedan har forskarna undersökt vilka av kvinnorna som blev dementa. Vid uppföljningen 38 år senare hade 153 kvinnor utvecklat demens. Av dessa hade 104 fått alzheimer.
– Det vi hittat är att personlighetsdraget neuroticism är kopplat till ökad risk för demens, främst Alzheimers sjukdom. Ju högre siffra på skalan, desto högre risk för demens. För varje poäng på skalan ökade risken för demens med fyra procent på gruppnivå. Högst risk hade de kvinnor som var mest neurotiska och minst utåtriktade.

Stress definierades som en känsla av irritation, spänning, nervositet, ängslighet, rädsla eller sömn-problem under en månad eller längre i förhållande till arbete, hälsa, familjesituation eller av annan orsak.
– Om man lätt blir orolig i olika situationer, lätt blir nedstämd vid motgångar, lätt tar åt sig för saker och lätt blir stressad i samband med familjehändelser och arbete då ökar risken. För de kvinnor som rapporterat upprepade perioder av stress i medelåldern var demensrisken 65 procent högre än för dem som inte alls hade varit stressade. Och för dem som varit stressade vid samtliga tre undersökningsperioder var risken mer än fördubblad. Forskarna påpekar dock att de flesta som var stressade inte fick demens.


Artikeln publicerades i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Neurology.
40 procent av alla svenskar i medelåldern uppgav att de kände sig stressade i en undersökning av United Minds.       http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19632100.abJörgen, 46, blev förlamad av stress

"Jag har blivit av med en halv kropp"

 
KONTAKT:

Telefon:073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Skicka ett mail om du har några frågor

Välkommen!

Så farligt är stress för din hälsa
Stressar gör vi nog alla då och då. Men för mycket, och i för långa perioder, kan vara dåligt för hälsan.

Att stressa gör nog vi alla. I synnerhet i jobbsituationer. Men även om det är vanligt och i de flesta fall ofarligt kan det – och man stressar för mycket och i för långa perioder – leda till sämre hälsa.

Här är några av hälsofarorna som kommer med stress:

  • Högre blodtryck
  • Sämre matsmältning
  • Fetma
  • Rubbad sömncykel
  • Försämrat minne