Sköldkörteln


Sköldkörteln är kroppens största hormonbildande körtel. Den ligger på framsidan av luftstrupen alldeles under struphuvudet, och når delvis runt strupen.


Sköldkörteln bildar viktiga hormoner som styr kroppens ämnesomsättning och aktiviteten i cellerna. Hormon från hypofysen stimulerar sköldkörteln att öka produktionen av sköldkörtelhormoner. När tillräckligt mycket hormoner från sköldkörteln bildats hämmar de hypofysen. Då bildar hypofysen mindre mängd av hormon som stimulerar sköldkörteln. I sköldkörteln bildas även hormonet kalcitonin, som påverkar omsättningen av kalcium i kroppen.

Dålig sköldkörtelfunktion har kopplats till ett brett spektrum av allvarliga hälsotillstånd, tre av fibromyalgi och colon irritabile, till infertilitet, autoimmuna sjukdomar, och sköldkörtelcancer.

Behandlingen genom att kartlägga patientens näringsstatus, oftast med en hårmineralanalys. Viktig information är också att få fram är bland annat patientens jodnivåer.
Nästa punkt är att titta på miljöfaktorer som inre och yttre stress, kost och livsstil. Vissa matvaror kan till exempel blockera tyroxin. Om de två första åtgärderna inte ger önskat resultat för patienten, är nästa steg att prova läkemedelsbehandling.

Hormoner som utsöndras av sköldkörteln skall interagera med alla dina andra hormoner, inklusive insulin, kortisol och könshormoner som östrogen, progesteron och testosteron.
Det faktum att dessa hormoner alla binds samman och är i ständig kommunikation förklarar varför en mindre än optimal sköldkörtelstatus är förknippad med så många utbredda symptom och sjukdomar.

Bisköldkörtlarna reglerar mängden kalcium och fosfat
Man har totalt fyra stycken små bisköldkörtlar, som ligger på baksidan av sköldkörteln. Varje körtel är ungefär lika stor som ett risgryn. Bisköldkörtlarna bildar så kallat parathormon, som reglerar mängden kalcium och fosfat i kroppen.

Körtlarna i kroppen som producerar hormoner är länkade till varandra via ett nätverk och ingår i det så kallade endokrina systemet.
Om du har obalans i hormonerna är det därför väldigt viktigt att du stöttar flera körtlar samtidigt för att inte förvärra problemen.
Man kan jämföra det endokrina systemet med en orkester – så länge alla hormoner spelar efter samma noter så så mår vi bra men om en körtel börjar spela falskt, det vill säga producera för mycket eller för lite hormoner, så börjar hela symfonin låta ostämd och vi blir sjuka.

Hypotyreos, hypotyreos typ 2 och hypometabolism

Allt fler lider av någon form av hormonell obalans som är relaterat till sköldkörteln. Som alltid när ett hälsoproblem uppstår, är det inte isolerat till ett enda organ/körtel, utan det är ett samspel där hela kroppen är involverad och där miljö, arv, trauma, livsstil och mentala/känslomässiga aspekter inverkar. Sköldkörtelns hormoner har inverkan på hela kroppen. Bl a reglerar de tillväxten och ämnesomsättningen i kroppens vävnader. De påverkar effekten av andra hormoner, värmeproduktion, cellernas energiproduktion, omsättning av näringsämnen, hjärtats slag, tarmens rörelser, hjärnans funktion och vår känslomässiga och mentala hälsa.

Sköldkörtelhormon
Hypotalamus skickar, vid behov, signaler till sköldkörteln som släpper ut mer hormontyrotropin release hormone /TRH, vilket i sin tur stimulerar hypofysen att frigöra thyroidesastimulerande hormon/TSH.
TSH går sedan till sköldkörteln och stimulerar denne att producera sköldkörtelhormon, vilket i huvudsak är tyroxin/T4, vilket är ett lagringshormon.
Men för att T4 skall kunna användas måste den omvandlas till trijodtyronin/T3 ute i kroppens vävnader, framförallt i lever och njurar. T3 är 3-5 gånger så biologiskt aktivt som T4. Sköldkörteln själv bildar även en liten del T3, men det mesta av det T3 som används i kroppens celler kommer från omvandlingsprocessen utanför sköldkörteln.
För att omvandlingen skall fungera kräver kroppen att det skall finnas tillräcklig mängd kortisol som bildas i binjurarna. Det är många organ som skall fungera för att sköldkörtelhormon skall kunna bildas och omvandlas.

Störningar kan uppstå
Går man till vårdcentralen och kontrollerar sin sköldkörtelfunktion, mäter man i regel TSH, fritt T4 och fritt T3 i blodet. Det finns dock flera faktorer som kan orsaka störningar och som inte alltid visar sig i dessa blodprover.

Några sådana exempel är:

 • TRH är för lågt av någon annan orsak eller sköldkörteln svarar inte på TSH signalerna
 • Höga nivåer av sköldkörtelhormon i blodet kan bero på att de inte kan utnyttjas i cellerna fullt ut
 • Hypofysen kan ha störningar, orsakat bland annat av fluor
 • Varje cell har receptorer, där sköldkörtelhormonerna ska passa in och få tillträde till cellen men dessa receptorer kan vara restistenta och ta upp mindre hormon än normalt
 • Det saknas nödvändiga näringsämnen för att en effektiv hormonproduktion ska ske
 • Tungmetaller, kemikalier och konkurrerande grundämnen kan ta jodets plats/störa upptaget av jod
 • Sköldkörteln är skadad eller inflammerad

Vad är hypotyreos?
Redan 1878 beskrev Dr. William Ord hypotyreos, som han då kallade myxödem, eftersom hypotyreos för många människor, handlar om en ansamling av ett kroppseget protein som kallas mucin i vävnaderna. Mucinet kan ansamlas exempelvis på överarmar, händer, ansikte, på halsen och kan ge ett svullet och plufsigt utseende.

I dag kallas sjukdomen hypotyreos. I takt med ökad kunskap förändras klassificeringarna och på senare år har vi 2 nya ord som är involverat i begreppet hypotyreos; Hypotyreos typ 2 och Hypometabolism.

Primär hypotyreos
Primär hypotyreos betyder att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon och det är detta som läkaren kallar hypotyreos. Primär hypotyreos kan ofta avslöjas i blodprover.

Hypotyreos typ 2
Den amerikanske läkaren Mark Starr har myntat begreppet hypotyreos typ 2 (som ännu inte är officiellt accepterat). Med hypotyreos typ 2 menas att funktionen hos hormonerna är nedsatt på något sätt men att problemet inte ligger i själva sköldkörteln. Detta kan liknas vid diabetes typ II där det inte handlar om att bukspottkörteln producerar för lite insulin, utan att känsligheten för insulin i cellerna har minskat och därför kan inte cellerna ta upp insulinet på ett effektivt sätt.

Vid hypotyreos typ 2 menar Mark Starr att problemet ligger i cellerna och är kopplat till en mitokondriell störning och leder till en cellulär energibrist. Oavsett typ av hypotyreos, leder detta till en nedsatt ämnesomsättning/hypometabolism. Hypotyreos typ 2 visar sig dock sällan i blodprover trots att individen kan ha många kliniska symptom.

Några skäl till att hypotyreos typ 2 uppstår är:

 • Näringsbrister som selen, zink, koppar, magnesium, järn, mangan, molybden, A, C, D, E vitaminer
 • Toxiner och tungmetaller
 • För högt eller för lågt kortisol
 • Bristande funktion hos lever och/eller njurar
 • Tarmdysbios med ökad produktion av svavelväte
 • Kost och livsstilsfaktorer

Hypometabolism är ett begrepp som sprider sig allt mer, framförallt tack vare www.hypo2.info, som är en mycket informativ och kunskapsbefrämjande hemsida. Låg kroppstemperatur är ett av det viktigaste symptomen vid hypometabolism, då kroppens biokemiska processer går långsammare än normalt.

För att en biokemisk process ska ske i kroppen krävs aktiva enzymer. Dess aktivitet styrs bland annat temperatur, pH och tillgång av näringsämnen. Orsakerna till en sänkt kroppstemperatur kan vara flera; binjurarnas funktion, sköldkörtelns funktion, tungmetaller, läkemedel, andra toxiska ämnen som ftalater, petroleumprodukter och ämnen som konkurrerar med jod som; fluor och klor.

Kroppstemperaturen
Kroppen gör alltid det bästa av rådande situation och en klok åtgärd är att sänka kroppstemperaturen vid toxisk belastning eftersom värme ökar giftigheten hos många toxiner. Sköldkörtleln och dess hormoner är mycket känsliga för giftiga ämnen.

Avgiftning viktig vid hormonella problem
Alla hormoner är beroende av en fungerande leveravgiftning och en toxisk kropp eller överbelastad lever ger alltid upphov till hormonella obalanser. Därför är det viktigt att man tänker på att stödja levern och framförallt, att undvika exponering av toxiner.

Hormoner påverkar varandra
Vid en underfunktion hos sköldkörteln/sköldkörtelhormonerna kommer binjurarna att försöka kompensera för den energibrist som råder, genom att öka sin frisättning av kortisol. Detta tröttar ut binjurarna och kan med tiden ge upphov till binjureutmattning. Förutom att kortisol är nödvändigt för att T4 ska omvandlas till T3, tjänstgör det även som en dörröppnare till cellerna så att T3 kan få komma in. Binjurarnas funktion är därför viktig för sköldkörtelhormonernas funktion. Även ett förhöjt/dominant östrogen kan hämma sköldkörtelhormon.

Symptom på hypometabolism
Symptomen på låg aktivitet hos sköldkörtel och binjurar går ofta hand i hand och det är vanligt att det förekommer obalans inom båda områdena samtidigt. Nedan ser du ett axplock av vanliga symptom.


Analys och utvärdering
Ingen analys kan fullständigt kartlägga en körtel/ett organs funktion och många faktorer kan påverka analysvärdena vid varje givet tillfälle, men genom att se på symptombild och temperatur kan man få en ganska god vägledning.
 

 • Dygnsurin

Misstänker man hypotyreos, men blodproverna är normala kan man mäta sköldkörtelhormon i dygnsurin, vilken har visat sig vara en känsligare mätmetod.

 • Mätning av kortisol och DHEA under ett dygn kan också ge vägledande information

Det finns en mängd näringsämnen som du kan ha obalans i. För att verkligen få veta hur det står till med näringsbalansen rekommenderas en Hårmineralanalys.
Många med sköldkörtelproblem behöver extra Calcium, innan du tar det är det bra att kolla med en analys. För att kunna uppta Calcium behövs Magnesium och D-vitamin samt saltsyra i magsäcken om du har låg produktion behöver du äta extra saltsyra – HCl. Järnbrist kan också eventuellt förklara varaktiga symtom på hypotyreos. 
Du får också veta hur det står till med binjurarna och kan behöva äta binjureextrakt för att stötta upp sviktande binjurar.

Funktionsmedicinsk behandling av hypotyreos/hypometabolism
Det är viktigt att se till hela situationen i kroppen. Detta involverar alla kroppens körtel- och organfunktioner, miljö, kost, livsstil, arv, mentala och känslomässiga aspekter.
När det handlar om hypotyreos/hypometabolism är det viktigt att se binjurarnas och sköldkörtelns funktion, mineralbalans, leverfunktion, exponering av toxiska ämnen, tungmetaller och olika livsstilsfaktorer.
Behandlingen syftar till att stödja avgiftning, körtel- och organfunktioner och förbättra näringsupptaget. Eftersom varje individ är unik och kroppen genomgår olika faser under behandlingens gång, anpassas behandlingen utifrån detta, ett steg i taget.

Behandlas man redan med exempelvis Levaxin, men ändå har kvar många symptom på hypotyreos, kan man stöjda kroppens förmåga att ta utnyttja läkemedlet för att på så vis förbättra dess funktion.
Körtlar är känsliga för toxiner och vi blir idag utsatta för toxiner/gifter i större utsräckning än tidigare. Vi kan göra mycket för att förbättra omständigheterna både i våra kroppar och i vår närmiljö. T. ex ett vattenfilter.

Giftiga ämnen
Många toxiner lagras i fettväven och påverkar kroppen i många år, vilket kan vara ett av skälen till att kvinnor oftare får problem med sina sköldkörtelhormoner än män, då de har en större andel fett på kroppen. Vår miljö är i dag belastad med tusentals kemikalier och toxiska ämnen och man känner ännu inte till dess effekt på vare sig miljön eller hälsan till fullo. Några av dessa är fluor, klor, ftalater och många ämnen i våra hygienprodukter.

 • Fluor konkurrerar med jod, som är en viktig komponent i sköldkörtelhormonet och viktig för binjurarnas funktion. Fluor skadar många av kroppens enzymer och redan små mängder påverkar vårt intellekt i negativ bemärkelse.
 • Klor finns i våra kommunala vatten, sukralos, toalett/kopieringspapper, plaster m.m. och konkurrerar, precis som fluor, med jodets plats i sköldkörtelhormonet.
 • Ftalater, eller "mjukgörare", är en grupp av industriella kemikalier som används
  för att göra plast som polyvinylklorid (PVC) mer flexibel och motståndskraftig.
Dessa ämnen har visat sig störa det endokrina systemet på flera sätt och vissa studier har kopplat samman ftalater med sköldkörtelproblem.


Hygienprodukter – Huden är vårt största organ
Ser man närmare på innehållet i våra vanliga hud/hygienprodukter, upptäcker man att även de som klassas som naturliga/ekologiska har genomgått kemiska processer, och innehåller rester av skadliga substanser. Huden absorberar ämnen som den kommer i kontakt med.

Läkemedel
Det  finns även substanser i läkemedel som hämmar  sköldkörtelns funktion t ex: litium, propyltiouracil, tiamazol, glukokortikoider, betablockerare, sertralin, östrogen och interferon.

Inflammation
Sköldkörtelinflammation eller tyreoidit är en inflammatorisk, endokrin sjukdom som drabbar sköldkörteln. Det finns främst två sorters sköldkörtelinflammationer, nämligen kronisk sköldkörtelinflammation och subakut sköldkörtelinflammation.     Läs mer

Vitamin D är inte en vitamin, det är ett steroidhormon från solen och bränslet för ditt immunsystem. Det kan liknas med andra mer kända hormoner som testosteron och östrogen och har en stor effekt på vår hälsa eftersom det påverkar hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Bland annat reglerar det kroppens förmåga att ta upp fosfor och kalcium som är nödvändiga ämnen för att skelett och tänder ska växa och fungera normalt.
Det går bra att kombinera levaxin med D-vitamin, järn och vitamin B12.
D-vitamin är väldigt viktigt för hormoner och dess omsättning, då D-vitamin är ett prohormon. Framförallt så är det viktigt för omsättningen av progesteron, och progesteron är i sin tur förstadie till kortisol, vårt stresshormon, som behövs för att bilda energi i cellerna.
D-vitaminbrist kan på så vis skapa besvär med sköldkörteln, eftersom progesteron omsätts sämre vid D-vitaminbrist, vilket på så vis även påverkar kortisol och sköldkörtelhormon.

Patienter med för låg ämnesomsättning kan relativt enkelt få livet tillbaka 
Patienter med låg ämnesomsättning använder Levaxin som innehåller T4, men forskning visar att 30% av patienter med för låg metabolism inte klarar sig med enbart Levaxin utan de bör även ta T3, Liothyronin eller NDT (ett sköldkörtel-extrakt) som tillägg.
Enligt Receptregistret är det bara drygt 5% som tar det, således är 25% av alla patienter med för låg metabolism under- eller felbehandlade.   Läs mer

Tyreoidea och graviditet
För högt TSH då har du svårt att bli gravid och för lågt TSH då blir det lätt missfall.
Tyreoideafunktionen är av betydelse för kvinnans fertilitet och graviditetens normala förlopp för både moder och foster. Vad gäller fostrets utveckling är det framför allt utvecklingen av CNS (centrala nervsystemet) som är sårbar. Vitala centra börjar anläggas redan i 2:a graviditetsmånaden. Fostret är sedan beroende av tyreoideahormon för normal utveckling av CNS under hela graviditeten och det första levnadsåret.
Graviditeten innebär ett ”stresstest” för många av kroppens organ. Blodvolymen ökar, njurclearance ökar, och produktionen av tyreoideahormon samt jodbehovet ökar med ca 50 % för att tillgodose moderns och fostrets behov. Under amningen utsöndras jod i bröstmjölken.

Hur du får sköldkörtelproblem av en nedsatt tarmflora

Många har sköldkörtelproblem, men till synes normala labbvärden för sköldkörteln. Ofta beror detta på att problemet inte är kopplat till hjärnans TSH eller sköldkörtelns lagringsform av hormoner (T4), utan problemet sitter i konverteringen mellan lagringsformen T4 och den aktiva formen T3. Det här kan också förklara varför så många upplever att de får begränsad, eller ingen, effekt av Levaxin, dvs av medicin i form av T4.
Nästan alla sköldkörtelproblem är av autoimmun karaktär som läkare tyvärr ofta inte informerar om.
Selen är viktig för konvertering till aktivt sköldkörtelhormon, men även tarmfloran behövs för konverteringen av T4 till T3!

Mycket av konverteringen sker i levern men 20% av konverteringen sker i dina tarmar med hjälp av bakterier.

Detta betyder att en nedsatt tarmflora kan ge symtom på hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln, eftersom du kommer att ha sämre tillgång på aktivt sköldkörtelhormon – det som utgör kroppens gaspedal.

Föreligger en nedsatt tarmflora, dysbios, så har beror det troligen på en högre tarmpermeabilitet -  läckande tarm.
Då tas ämnen från tarmen  upp i blodet vilket kan reta immunförsvaret, skapa inflammation och ytterligare trigga en autoimmun reaktion mot sköldkörteln och dess hormoner.

Ansamling av gifter i kroppen är en av de huvudsakliga orsakerna till ökade problem med sköldkörteln.

Att följa en hälsosam diet kan verkligen minska den åverkan som gifter har på kroppen, men det finns andra vanor och faktorer som ofta förbises trots att även de kan påverka din sköldkörtel.
Användning av hushållsprodukter har visat sig påverka framfarten av sköldkörtelproblem på grund av deras stora mängder kemikalier och gifter. Att undvika eller minska användningen av dessa produkter kan minska risken för att drabbas.

Bekämpningsmedel
Flera studier har slagit fast att personer som kommer i kontakt med bekämpningsmedel lider ökad risk att drabbas av sköldkörtelproblem. En studie fann att kvinnor som är gifta med män som använder bekämpningsmedel i sitt dagliga arbete uppvisar större risk för sköldkörtelproblem. En annan studie varnade att 60% av de bekämpningsmedel som används idag kan orsaka förändringar i sköldkörteln. Det råder inga tvivel om att frekvent och regelbunden utsättning för bekämpningsprodukter såsom ogräsmedel, insektsmedel och antisvampmedel är skadligt för körteln.

Brandskyddsmedel
Flamskyddsmedel såsom polybromerade difenyletrar (PBDE) kan orsaka ändringar i funktionen hos din sköldkörtel. De hittas i till exempel skärmar för TV-apparater och datorer, samt i skumgummit som används för att stoppa möbler och mattor. Som om det inte vore nog är utsättning för PBDE även relaterat till beteende- och utvecklingsproblem.

Plast
Utöver att ha en negativ påverkan på din kropp rent generellt kan plast även vara skadligt för sköldkörtelfunktionen. Ett av de största hälsorelaterade orosmolnen är ett grundämne som släpps ut från plast ner i mat och vatten, känd som antimon. Forskare vid University of Copenhagen (Danmark) fann att antimonnivåerna som upptäcktes i fruktdrycker och juicer som förvarats i plastflaskor var 2,5 gånger högre än vad som anses vara säkra nivåer för dricksvatten. Man har även upptäckt att vissa ftalater som finns i plastflaskor kan påverka sköldkörtelfunktionen.
Teflonytor
Dessa ytor tillverkas med perfluoroktansyra (PFOA) – en kemikalie som används i framställningen av teflon, matförpackningar och andra produkter som ofta hittas i våra hem.
Denna kemikalie kan påverka din sköldkörtel även om du bara utsätts för måttliga mängder, så det är bäst att undvika produkter med teflon.
Tandkräm med triklosan
Vissa av de mer populära tandkrämerna idag innehåller en ingrediens vid namn triklosan, som påverkar funktionen hos sköldkörteln, testosteron- och östrogennivåerna samt effektiviteten hos vissa antibiotikum. Triklosan är ett ämne som kan störa hormonerna som produceras av sköldkörteln, och det stör även den normala utvecklingen av ditt fortplantningssystem såväl som din ämnesomsättning.

Fluor/Fluorin

I Sverige har vi relativt höga halter av ämnet fluor i vårt dricksvatten, något som tidigare har kopplats till skelettcancer och frakturer.
Nu misstänks fluor i dricksvatten även kunna ge sköldkörtelrubbningar, enligt resultat från en ny studie.
Antibakteriella produkter
Vissa antibakteriella tvålar, geler och lotions kan också innehålla triklosan.
Triklosan agerar som en antibiotika för att kontrollera bakterierna som frodas på fötterna, händerna, tänderna och andra delar av kroppen. Som vi dock nämnde ovan är det även skadligt för andra kroppsfunktioner, inklusive sköldkörteln.
Tungmetaller
Många kemikalier som ofta används i hemmet innehåller någon form av tungmetall, såsom kvicksilver, bly eller aluminium. Produktionen av antikroppar för att bekämpa dessa kan leda till autoimmuna sköldkörtelproblem, som Hashimotos och Graves sjukdom.
Soja
Sojaprodukter innehåller fytoöstrogener bland sina proteiner, vilka kan störa sköldkörtelns produktion av peroxidas. När den normala sköldkörtelfunktionen störs kan kroppen inte bearbeta jod, vilket är hur sköldkörtelhormon produceras.
En annan nackdel med sojaprodukter är att majoriteten av dem idag är genetiskt modifierade, vilket också kan ge upphov till negativa effekter på hälsan.


Behandling av Hashimotos struma

Mer än en direkt behandling av sjukdomen får man istället en serie förhållningar som ska hjälpa kroppen att bekämpa denna sjukdom.

Det är mycket viktigt att vi förstår att 70 % av vårt immunsystem finns i våra tarmar.
Så ju bättre vår tarmflora är desto mer effektiv blir kampen mot denna autoimmuna sköldkörtelinflammation. Därför är det viktigt att äta probiotika för att förbättra vår tarmflora. Probiotika hjälper till att bli av med eventuell obalans.

Symtomen från tyreoidit kan lindras och även förbättras tack vare akupunktur, en vetenskap djupt rotad i den asiatiska kulturen och som nu erbjuds som alternativ till sjukhusvård i länder som till exempelvis Norge. Förenklat hjälper akupunktur till med att reorganisera och balansera ämnesomsättningen i allmänhet. Detta tvingar sköldkörteln att fungera korrekt.
När vi använder akupunktur för att hjälpa olika delar av kroppen och för att ge en avslappnande effekt, påverkar det vår hjärna och stimulerar dess aktivitet och produktionen av hormoner. Dessutom kan man använda akupunktur för att behandla de symtom som sköldkörtelinflammation orsakar.

När ska man testa sköldkörteln?
 
 • Misstänker du att du lider av sköldkörtelbesvär, tex underaktiv sköldkörtel/hypotyreos?
 • Misstänker du att du lider av utmattning och trötta binjurar? Salivtester av hormonerna kortisol och DHEA kan ge dig en bild av ditt tillstånd.

Ett test kan göras av flera skäl bl a  för att ta reda på om sköldkörteln fungerar som den ska. Och hitta orsaken, om det beror på en under- eller överaktiv aktiv sköldkörtel.

I Qi-nikens webshop kan du beställa dina analyser.

Testa dig själv – Har du hypotyreos?
Du kan faktiskt göra ett enkelt test för att upptäcka eventuella förändring i sköldkörteln.

 • Ställ dig framför en spegel och fokusera ögonen på den plats där sköldkörteln sitter, under struphuvudet och ovanför bröstbenet.
 • Luta tillbaka huvudet en aning och drick en klunk vatten.
 • Titta noga på halsen och kontrollera om det blir några märkliga utbuktningar. Obs: Blanda inte ihop struphuvudet med sköldkörteln.
Om du upptäcker något onormalt under detta test, kontakta en läkare.
-------------------------------------------------------------------------------
Vissa med hypotyreos får många symtom, andra ett fåtal. Gemensamt för symtomen är att de kan ha andra orsaker. Men ju fler av symtomen nedan som du kan nicka igenkännande åt, desto större är risken att du har hypotyreos.

1.   Har du gått upp i vikt trots att du inte har ändrat matvanor?                  
2.   Går du inte ner i vikt trots att du går på bantningskur?                            
3.   Har du svårt att koncentrera dig och minnas saker?                                
4.   Är du väldigt, väldigt trött?                                                                        
5.   Fryser du mycket? Behöver du mer värme än alla andra?                           
6.   Är du uppsvälld eller plufsig i ansiktet och på halsen?
7.   Har du fått dubbelhaka?
8.   Lider du av förstoppning?
9.   Tappar du hår från huvudet eller ögonbrynen?
10. Har du haft flera missfall eller drabbats av havandeskapsförgiftning?
11. Växer dina naglar långsamt och delar sig lätt?
12. Har du låg kroppstemperatur, dvs en morgontemperatur på under 36,6 °C?
13. Är du oförklarligt öm i muskler och leder?
14. Blir du väldigt lätt andfådd, tex bara av att gå uppför några få trappsteg?
15. Är det i stort sett omöjligt för dig att motionera?
16. Har du låg puls?
17. Ligger du i riskzonen för depression?
18. Klarar du inte av att hantera vardagen?
19. Får du ångest?
20. Blir du apatisk och har svårt att ta initiativ?
KONTAKT: 
Telefon:  073-687 21 50       
E-mail: info@qi-niken.se
Bankgiro: 225-0249

ÖPPET:
Webshop: Alla dagar & dygnet runt
Välkommen !

.........-Naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem.....

Binjurarna är små körtlar som sitter ovanpå njurarna. Dom har ingen aning om vad de ska göra om de inte får signalen ACTH från hjärnan (hypofysen). Skickar inte hypofysen ACTH till binjurarna så producerar binjurarna inte tillräckligt med kortisol.
Varför slutar hypofysen skicka ACTH till binjurarna?
Efter långvarig stress har man ofta tömt sitt förråd på signalsubstansen serotonin. Med normala nivåer av serotonin känner man sig lugn och harmonisk. När serotoninnivån sjunkit under ditt tröskelvärde kan du ha svårt att somna eller vaknar på natten, uppleva oro, ångest och rusande tankar.
När serotoninet har sjunkit riktigt lågt får binjurarna inte längre signalerna från hjärnan att producera kortisol och DHEA. Därför får du symtom som ovan beskrivits som “binjuretrötthet”.

“Binjuretrötthet” ska inte blandas ihop med Addisons sjukdom, ett medicinskt tillstånd som innebär att binjurarna helt upphör att fungera. Addisons sjukdom orsakas ofta av autoimmunitet, medan lågt kortisol framför allt orsakas av stress och lågt serotonin

En hårmineralanalys visar näringsbrister och ev förekomst av tungmetaller, tarmdysbios m.m. Analysen visar också bl a sköldkörtelns, och bisköldkörtlarnas funtion och tillståndet i kroppen

Candidiasis och sköldkörteln
Vid Candidiasis är närings-upptaget så dåligt att sköldkörteln påverkas negativt. Sköldkörteln är det organ i kroppen som är mest beroende av näring för att fungera optimalt. Efter eliminering av svampöverväxten brukar sköldkörteln för det mesta återhämta sig och några sköldkörteltillskott brukar inte behövas annat än i undantagsfall.

Voltaren är hormonstörandedet orsakar hypotyreos


Voltaren och andra diklofenak-preparat är hormonstörande. De stör aktiviteten hos kroppens mest potenta sköldkörtelhormon och därmed bildandet av tusentals olika protein.
I praktiken innebär det att användarna utvecklar sjukdomen hypotyreos, något som allmänheten hålls okunniga om. 
Voltaren, Eeze, Ignorin, Diklofenak T Orifarm, Diklofenak, Mylan,
Diclofenac Bluefish m. fl. är populära inflammationshämmande läkemedel med den aktiva substansen diklofenak.
© thyroidhormones.wordpress.com

Så förebygger du utmattningsdepression
Om du börjar känna av symptom är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. 

1. Varva ner
Under stressiga perioder är det särskilt viktigt att också hitta tid till återhämtning. Många får den bästa återhämtningen i en miljö fri från stimuli, men vad återhämtning innebär är helt individuellt – hitta din mest effektiva metod. 
2. Motionera
Fysisk aktivitet kan ha bra effekt. Man ska helst vara aktiv motsvarande tre löpningar i veckan, 30 minuter per tillfälle.
3. Sov
Sitt inte uppe på nätterna även om du är uppe i varv efter en hektisk dag. Sömn är den bästa återhämtningen. Regelbundna sovtider är viktigt.
4. Känn efter
Ju tidigare du lägger märke till stressrelaterade besvär, desto tidigare kan du göra något åt dem. Det bästa sättet att undvika att bli sjuk är att lära känna dina egna varningssignaler och att bromsa i tid. Ta tecknen på allvar och gör någonting åt dem.
5. Prata om det
Det är viktigt att göra sig förstådd och att söka hjälp i sin omgivning. Stressen kan bli värre om du är själv i den. Någon i din närhet kanske kan avlasta dig genom att passa barn eller springa ärenden. Skäms inte för att söka hjälp. Utmattning kan leda till att även små sysslor, som att gå ut med soporna eller tömma diskmaskinen, kan kännas överväldigande.
6. Förändring 
Identifiera vad det är som oroar dig och förändra det. Kanske är det dags att byta yrke eller arbetsuppgifter? Att ta tag i någonting som blivit liggande orört för länge? Kan du sätta tydligare gränser mellan arbete och fritid eller ta på dig mindre ansvar? Chefen är ansvarig för arbetsmiljön, men du har ett ansvar att berätta för din chef om du mår dåligt av din arbetssituation. 
7. Sök hjälp
Om du tror att du drabbats av eller känner att du håller på att drabbas av utmattningsdepression: kontakta din vårdcentral, företagshälsovård eller ring sjukvårdsupplysningen.
Källa: Vardagspuls

Läkemedelsverket har beslutat att 
läkemedelsklassa produkterna Thyro och Thyro Porcine från och med 17 januari 2018

I många andra länder är läkarna långt mer insatta i ämnet och öppna för alternativ men så långt har vi tyvärr inte kommit i Sverige. Det finns lyckligtvis alternativ som ännu inte har fått restriktioner
t. ex. Ashwaganda som hjälper både sköldkörtel och binjurar. En adaptogen ört som används  för att hjälpa trötta personer. Skillnaden från vissa andra örter är att Ashwaganda inte stressar kroppen.
Aminoryrakomplex, Paradren och L-Tyrosin innehåller näringsämnen för sköldkörteln.
Kelp, jod och Lugols lösning är många gånger sådant som sköldkörteln mår bra av hos dem som har jodbrist.
Selen är viktig för omvandlingen av T4->T3

Man bör kan också stötta  binjurarna då det oftast är där problemet börjar.

Stressade binjurar påverkar sköldkörteln och därför är det av största vikt att hjälpa binjurarna. Det ärdärför viktigt att man vet vilket problem man har för att stödja och inte förvärra. Ta hjälp av en kunnig terapeut!

Du kan få råd och stöd på distans via internet Qi-niken.

Körtlarna i kroppen

som producerar hormoner är länkade till varandra via ett nätverk och ingår i det s.k. endokrina systemet.
Om du har obalans i hormonerna är det därför väldigt viktigt att du stöttar flera körtlar samtidigt för att inte förvärra problemen.
Man kan jämföra det endokrina systemet med en orkester – så länge alla hormoner spelar efter samma noter så så mår vi bra men om en körtel börjar spela falskt, det vill säga producera för mycket eller för lite hormoner, så börjar hela symfonin låta ostämd och vi blir sjuka.
https://www.qi-niken.se/store/category/hormoner-29